ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
SOPA - Skupaj za Odgovorno Pitje Alkohola
SOPA - Skupaj za Odgovorno Pitje Alkohola

Naziv projekta: SOPA - Skupaj za Odgovorno Pitje Alkohola

Kraj izvajanja projekta: Slovenija
Oblika programa: Diseminacija gradiv/zavedanje
Obdobje trajanja projekta: 03. 10. 2016 do 31. 12. 2020
Vodilni partner: NIJZ

Upravičenci: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

Financerji: Evropski socialni sklad, Republika Slovenija

Vrednost projekta:  5.844.623,91 EUR

Projekt SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1 – Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela.

Projekt SOPA se je pričel oktobra 2016 in bo trajal do decembra 2020. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola.

Cilji projekta:

1. Krepiti obstoječe in graditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Cilj se nanaša na celostno zastavljena izobraževanja tako predstavnikov različnih strokovnih profilov in področij delovanja (zdravstveni, socialni sektor, predstavniki množičnih medijev) kot tudi kadra NIJZ za namene oblikovanja novega pristopa pri obravnavi oseb, ki tvegano ali škodljivo pijejo, oziroma za obravnavanje alkoholne problematike v skupnosti.

2. Razviti pristop individualne obravnave v skupnosti, usposabljati ljudi za ta pristop in ga pilotno izvesti. Strokovnjake z različnih področij (iz zdravstvenega in socialnega sektorja) bomo usposobili za izvajanje individualne obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola. Nato bomo projekt izvedli v pilotnem obdobju v 18 lokalnih okoljih po vsej Sloveniji. V lokalnem okolju bodo delovali zdravstveni in socialni sektor, občina, policija. Sodelovali bodo tudi izvajalci, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti / organizacij s splošno koristnim namenom, na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, družine oz. socialnega varstva, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter na področjih kulture, športa in brezposelnosti in zaposlenih.

3. Ozaveščati in usposabljati novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih. Cilj bomo v sodelovanju s predstavniki množičnih medijev dosegli z oblikovanjem priporočil za odgovorno poročanje o alkoholu.

4. Ozaveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki. V okviru projekta bomo splošno javnost nagovarjali z delovanjem v zdravstvu, socialnem sektorju ter s sodelovanjem z množičnimi mediji in z zaznamovanjem pomembnih dnevov, ki se navezujejo na tematiko tveganega ali škodljivega pitja alkohola (dan FAS – dan fetalnega alkoholnega sindroma, 40 dni brez alkohola ipd.). S projektom SOPA želimo doseči tudi specifične skupine, kot so mladi, ljudje s posebnimi potrebami, posamezniki s skupnimi interesi, kot sta zanimanje za šport ali kulturo, osebe z nižjim socialno-ekonomskim statusom ter brezposelni.

5. Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter poskrbeti za povezovanje in sodelovanje med poklici. Cilj bo temeljil na vzpostavitvi in razvoju pristopa, ki se bo uporabljal znotraj različnih poklicev. Hkrati pa bo projekt usmerjen tudi k ustvarjanju mreže in povezovanju med poklici tako na lokalni oz. regionalni kot na nacionalni ravni, kot podporna dejavnost samemu cilju.

6. Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni. Cilj temelji na aplikaciji na novo razvitega pristopa v slovenskem okolju v sklopu različnih poklicev oziroma sektorjev (zdravstvo, socialno varstvo) v 18 različnih lokalnih okoljih. Tako bo vzpostavljen učinkovit sistem, ki bo v prihodnje omogočil posplošitev pristopa na druge dejavnike tveganja oziroma ostalo javnozdravstveno problematiko. Doseganje cilja želimo zagotoviti s sodelovanjem Ministrstva za zdravje, to pa bo imenovalo usmerjevalni odbor, ki bo aktivno sooblikoval politiko, temelječo na dokazano učinkovitih ukrepih v obliki predlaganega izvedbenega načrta za podporo k implementaciji ustreznih sistemskih ukrepov. S tem želimo zajeti trajnostni vidik pristopa ter prispevati h krepitvi in ohranjanju zdravja na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola.

Več o projektu izveste tukaj


 


Glavni sofinancer programa

ess
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem