ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Statut društva ŠENT

Na podlagi ZAKONA O DRUŠTVIH – uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2, Ur. list RS, št.: 64/11 z dne 12. 8. 2011) in na podlagi sklepa skupščine so člani skupščine društva ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE na zasedanju skupščine dne 24.03.2016 dopolnili in sprejeli naslednji

 

STATUT

društva

ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

(prečiščeno besedilo)

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Pravila društva urejajo: ime društva, sedež, zastopanje, namen, cilje društva, pridobitne dejavnosti, članstvo, članarino, pravice in dolžnosti članov društva, upravljanje, financiranje, nadzor nad financiranjem, način prenehanja društva, razpolaganje s premoženjem društva, način sprejemanja sprememb pravil društva ter način zagotavljanja javnosti delovanja društva.

 

2. člen

 

Ime društva se glasi: ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE (v nadaljnjem besedilu tudi: društvo).

Skrajšano ime društva je: Društvo ŠENT.

Ime društva v angleškem prevodu je: ŠENT – SLOVENIAN ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH.

Skrajšano ime društva v angleškem prevodu je: ŠENT ASSOCIATION.

Sedež društva: Ljubljana.

Poslovni naslov društva določi nadzorni odbor s sklepom.

Društvo je registrirano pri pristojni Upravni enoti v Ljubljani.

ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

 

Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.

Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.

 

4. člen

 

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Društvo ima status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

Društvo ima status prostovoljske organizacije v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.

5. člen

 

Društvo ima svoj žig v obliki kroga s premerom 2,5 cm, v katerem je vpisano besedilo: ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.

 

6. člen

 

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, kot so predpisani s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

 

7. člen

 

Delovanje društva in njegovih organov je javno, razen ko sprejemajo sklepe v zadevah, ki so zaupne narave, in organi v skladu s poslovnikom sejo zaprejo za javnost. Javnost delovanja zagotavlja z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o svojem delovanju.

Društvo lahko z namenom informiranja javnosti o svojem delu, aktivnostih, ciljih in zaradi ozaveščanja javnosti, da je nujno vključevati v družbo in zaposlovati osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe, izdaja vse vrste in oblike publikacij v vseh trenutno dostopnih medijih. Društvo na ta način predstavlja svoje cilje in naloge v skladu s statutom ter v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi s tega področja.

 

8. člen

 

Cilji društva so:

 

 

9. člen

 

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi aktivnostmi:

 

10. člen

 

Uporabniki projektov, programov in storitev društva so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, osebe v duševni stiski, osebe, odvisne od nedovoljenih drog in alkohola, starejše osebe, osebe z invalidnostjo, dolgotrajno brezposelne osebe ter druge socialno izključene osebe in svojci teh oseb.

 

 

ČLANSTVO DRUŠTVA

 

11. člen

 

Društvo ima redne in častne člane.

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba pod naštetimi pogoji:

Oseba, ki želi postati član društva, mora pristopno izjavo poslati na sedež društva. Pristopne izjave obravnava Komisija za volitve in imenovanja, ki preveri, ali oseba izpolnjuje vse pogoje za članstvo, in izda sklep, s katerim osebi dovoli včlanitev v društvo, oziroma sklep, s katerim prošnjo za včlanitev zavrne. Sklep mora Komisija za volitve in imenovanja izdati v roku dveh mesecev od dneva, ko je društvo prejelo pristopno izjavo.

 

Oseba, ki se želi včlaniti v društvo in se ne strinja z odločitvijo Komisije za volitve in imenovanja, lahko zoper sklep iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni na društvo vloži pritožbo.

 

12. člen

 

Pravice člana so, da neposredno sodeluje pri upravljanju društva ali posredno po predstavnikih izvoljenih organov, zastopnikih zbora podružnic oziroma zastopniku društva.

 

13. člen

 

Dolžnost člana je, da spoštuje poslanstvo in cilje, opredeljene s statutom društva, ter vse določbe tega statuta in drugih splošnih aktov, ki jih sprejme društvo. Temeljna dolžnost člana je predvsem plačevanje članarine, opravljanje sprejetih zadolžitev in izvrševanje sklepov organov društva.

 

14. člen

 

Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim strokovnim znanjem oz. osebnim prizadevanjem pomagala društvu pri njegovem neposrednem delu oz. pri razvoju strokovne doktrine na področju duševnega zdravja.

Komisija za volitve in imenovanja oblikuje merila, ki jih potrdi Skupščina društva, ter pripravi predlog za imenovanje častnih članov.

Častni člani imajo enake obveznosti kot ostali člani društva, razen plačevanja članarine.

Častni člani imajo enake pravice kot ostali člani društva. Če častni član društva postane oseba, ki ni član društva, nima pravice do odločanja o društvenih zadevah.

 

15. člen

 

Članstvo v združenju preneha:

 

O izključitvi iz članstva po drugi alineji prejšnjega odstavka odloča Komisija za volitve in imenovanja, ki članu izda tudi predhodni opomin. Zoper odločitev Komisije o izključitvi iz članstva ima oseba, ki je bila izključena, možnost pritožbe na Skupščino društva v roku osmih dni od prejema sklepa Komisije.

 

16. člen

 

Društvo vodi register članstva v skladu s splošnimi in internimi predpisi.

 

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

17. člen

 

Društvo ima naslednje organe:

Nadzorni organi:

 

Drugi organi:

 

Druga telesa, ki delujejo v okviru društva, vendar niso organi društva:

 

Skupščina društva

 

18. člen

 

Skupščina je najvišji organ društva, ki voli in potrdi druge organe društva, razen Upravnega odbora.

Sestavljajo jo zastopniki Zbora članov podružnic z mandatno dobo štirih (4) let oziroma do izvolitve novih zastopnikov.

Delo skupščine je opredeljeno s poslovnikom. Poslovnik sprejme Skupščina društva.

 

19. člen

 

Pristojnosti skupščine so:

 

 

20. člen

 

Skupščina društva (tudi zbor društva) je najvišji organ upravljanja društva, ki ga sestavlja 45 zastopnikov Zbora članov podružnic ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.

Vsaka podružnica imenuje 15 zastopnikov Zbora članov podružnice, ki so člani društva.

Skupščina je lahko redna, izredna, izredna korespondenčna ali volilna.

 

21. člen

 

Redno skupščino enkrat na leto skliče predsednik društva. Po potrebi lahko skupščino skliče tudi Upravni odbor, Nadzorni odbor ali 1/3 vseh članov ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE. Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja, dva overovitelja zapisnika in po potrebi volilno ter verifikacijsko komisijo.

Skupščina sprejema svoje sklepe z običajno večino glasov navzočih zastopnikov podružnic.

Seje skupščine so javne, skupščina pa za posamezno sejo lahko določi tudi drugače in jo zapre za javnost. Volitve so praviloma javne, skupščina pa za posamezen primer lahko določi tudi drugače.

Skupščina je sklepčna, če se je ob uri, ob kateri je sklicana, udeleži najmanj polovica zastopnikov podružnic. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut; nato skupščina veljavno sklepa, če je navzoča najmanj tretjina (1/3) zastopnikov podružnic.

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

Določila za redno skupščino veljajo tudi za izredno in volilno skupščino.

 

22. člen

 

Izredna skupščina se lahko sestane na pobudo predsednika društva, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj tretjine (1/3) članov društva. Izredna skupščina sklepa samo o stvari, za katero je sklicana. Predsednik društva je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel zahtevo po sklicu. V nasprotnem primeru lahko izredno skupščino skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in ustrezne materiale.

 

23. člen

 

Izredna korespondenčna skupščina se skliče za odločanje o posameznem vprašanju. Sklic skupščine nadomestijo pisno pridobljene izjave zastopnikov Zbora članov podružnic tako, da se vsem zastopnikom pošlje enako vprašanje z dokumenti in se jih pozove k pisnemu odgovoru v roku osmih dni. Korespondenčno sejo skupščine vodi Komisija za volitve in imenovanja. Če komisija v danem roku ne prejme odgovora, se šteje, da se je zastopnik vzdržal glasovanja. Takšen način sprejemanja skupnih odločitev se določa zaradi ekonomičnosti sklepanja skupščinskih odločitev, ki pa po vsebini niso finančno-materialne narave. Rezultat sklepanja se zagotovi z objavo tega v pisni obliki in se posreduje članstvu in organom društva.

 

24. člen

 

Volilna skupščina se skliče vsaka štiri (4) leta na predlog predsednika društva, v izrednih primerih pa že prej, prav tako na predlog predsednika društva.

Na svoji prvi seji imenuje Komisijo za volitve in imenovanja za celotno mandatno obdobje.

 

Predsednik društva

 

25. člen

 

Mandatna doba predsednika društva je štiri (4) leta z možnostjo večkratne ponovitve. Predsednik društva je za svoje delo odgovoren skupščini in je hkrati predsednik zbora članov podružnice, kjer je bil izvoljen.

Predsednik društva ima dva podpredsednika, ki sta hkrati predsednika zbora članov podružnic, kjer sta bila izvoljena.

 

26. člen

 

Pristojnosti predsednika društva so:

Predsednik društva lahko za določene naloge pooblasti podpredsednika društva.

 

27. člen

 

Predsednik društva ima kolegij predsednika, ki ga sestavljajo dva podpredsednika, predsednik oziroma namestnik Sveta uporabnikov, predsednik oziroma namestnik Foruma svojcev in predsednik oziroma namestnik Upravnega odbora. Pristojnosti kolegija so oblikovanje stališč in drugih materialov ter dokumentov društva, ki jih zastopa predsednik oziroma pooblaščena oseba v javnosti, in sodelovanje na organih društva.

Kolegij predsednika je neformalno posvetovalno telo.

 

28. člen

 

Pristojnosti podpredsednika društva so:

 

 

Komisija za volitve in imenovanja

 

29. člen

 

Volilna skupščina imenuje in potrdi Komisijo za volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) za tekoči mandat.

Poslovnik o delu komisije, ki ga sprejme skupščina, določa postopke za imenovanja članov društva v organe.

Pristojnosti komisije so:

 

 

Komisija za volitve in imenovanja o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.

 

Komisija je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovorna Nadzornemu odboru.

 

 

 

30. člen

 

Komisija je sestavljena iz petih (5) članov:

-          trije (3) predstavniki podružnic,

-          en (1) član Sveta uporabnikov oziroma Foruma svojcev,

-          en (1) član na predlog Upravnega odbora.

Na svoji prvi seji imenuje predsednika in namestnika predsednika komisije.

 

Nadzorni odbor

 

31. člen

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz sedmih (7) članov, ki jih potrdi skupščina za dobo štirih (4) let. Člani Nadzornega odbora so:

Predsednika Nadzornega odbora in namestnika izvoli Nadzorni odbor izmed svojih članov.

 

Nadzorni odbor o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.

 

Nadzorni odbor je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovoren Skupščini društva.

 

32. člen

 

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti in naloge:

 

33. člen

 

Predstavnika lastnika ali ustanovitelja pravnih oseb, ki jih ustanovi društvo, imenuje in razrešuje Nadzorni odbor na predlog izvršnega direktorja strokovne službe.

Predstavnika solastnika ali soustanovitelja imenuje ali razrešuje Nadzorni odbor na predlog izvršnega direktorja strokovne službe.

Postopek imenovanja in ustanovitve pravnih oseb se določi s Pravilnikom o delovanju samostojnih pravnih oseb društva, ki ga potrdi Nadzorni odbor.

 

Svet uporabnikov

 

34. člen

 

Svet uporabnikov je svetovalno telo društva.

Člani Sveta uporabnikov so osebe s težavami v duševnem zdravju.

Skupščini predlagajo dolgoročne cilje in usmeritve programa združenja ter svetujejo organom društva med dvema skupščinama.

 

35. člen

 

Svet uporabnikov ima pet (5) članov:

- tri (3) člane društva kot predstavnike podružnic,

- dva (2) zunanja člana društva, ki nista člana drugih organov in delovnih teles društva ter nista v delovnem razmerju z društvom ali z drugimi pravnimi osebami, katerih ustanovitelj ali večinski družbenik je društvo.

Poslovnik Sveta uporabnikov sprejme Skupščina društva.

 

Svet uporabnikov o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače,

 

36. člen

 

Predsednika Sveta uporabnikov in njegovega namestnika imenuje in potrdi Skupščina društva za obdobje štirih (4) let. Za svoje delo je odgovorenskupščini.

 

 

 

 

 

Forum svojcev

 

37. člen

 

Forum svojcev je svetovalno telo društva.

Člani foruma so svojci oseb s težavami v duševnem zdravju.

Skupščini predlaga dolgoročne cilje in usmeritve programa združenja ter svetuje organom društva med dvema skupščinama.

 

38. člen

 

Forum svojcev ima pet (5) članov:

- tri (3) člane društva kot predstavnike podružnic,

- dva (2) zunanja člana društva, ki nista člana drugih organov in delovnih teles društva ter nista v delovnem razmerju z društvom ali z drugimi pravnimi osebami, katerih ustanovitelj ali večinski družbenik je društvo.

Poslovnik Foruma svojcev sprejme skupščina.

 

Forum svojcev o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.

 

39. člen

 

Predsednika Foruma svojcev in njegovega namestnika imenuje in potrdi skupščina za obdobje štirih (4) let.

Predsednik Foruma svojcev in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna skupščini.

 

Upravni odbor

 

40. člen

 

Člane Upravnega odbora imenuje in potrdi Nadzorni odbor za štiri (4) leta z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

Upravni odbor ima enajst (11) članov, in sicer predsednika, namestnika predsednika in 9 članov iz vrst priznanih strokovnjakov s področja dela društva:

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa šestkrat letno.

Upravni odbor vodi predsednik Upravnega odbora oziroma namestnik predsednika Upravnega odbora.

Upravni odbor o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z dvotretjinsko večino članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.

 

Upravni odbor je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovoren Nadzornemu odboru.

 

41. člen

 

 

Pristojnosti Upravnega odbora so:

 

Strokovna služba

 

42. člen

 

Strokovna služba je delovno telo društva, ki opravlja strokovne, razvojne, upravne, organizacijske, finančno-materialne in druge naloge. Pripravlja strokovno in drugo gradivo za Nadzorni odbor ter organizira pripravo gradiva za delovanje organov društva. Deluje na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja delovne zakonodaje in drugih splošnih zakonskih in podzakonskih aktov.

 

43. člen

 

Izvršni direktor vodi in zastopa društvo ter je odgovoren tudi za upravljanje in vodenje strokovne službe. Na podlagi javnega razpisa ga za dobo štirih (4) let imenuje Nadzorni odbor.

Izvršni direktor je za svoje delo odgovoren Nadzornemu odboru društva.

Če oseba, ki je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za funkcijo izvršnega direktorja, ni član društva, se mora pred imenovanjem za izvršnega direktorja včlaniti v društvo. Pristopno izjavo za včlanitev v društvo mora izbrani izvršni direktor vložiti v roku osmih dni od prejema poziva Nadzornega odbora. Če izbrani izvršni direktor pristopne izjave v navedenem roku ne vloži, društvo opravi nov razpis.

Pri vodenju strokovne službe društva je izvršni direktor samostojen, kolikor mu Nadzorni odbor ob imenovanju ne omeji pooblastil. Naloge izvršnega direktorja določa Akt o sistemizaciji delovnih mest – Priloga II, opis delovnih mest, izvršni direktor.

Izvršni direktor je zakoniti zastopnik društva.

 

 

Podružnice

 

44. člen

 

Podružnica ni samostojna pravna oseba, je le notranja organizacijska enota društva in upošteva določila tega statuta. Društvo ima naslednje podružnice:

 

45. člen

 

Najvišji organ podružnice je Zbor članov podružnice (v nadaljevanju zbor).

Sestavljajo ga vsi člani društva z območja delovanja podružnice.

Zbor skliče predsednik Zbora članov podružnice najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem Skupščine društva. Zbor lahko skliče tudi tretjina (1/3) vseh članov podružnice.

Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot tretjina (1/3) članov društva v podružnici. Če ob predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nato pa svet veljavno sklepa, če je navzočih najmanj petnajst članov podružnice.

Pristojnosti zbora so:

Poslovnik o delu zbora potrdi Skupščina društva na predlog Zbora članov podružnice.

 

46. člen

 

Zastopniki podružnice na Skupščini društva zastopajo sklepe in stališča podružnic.

Zboru članov podružnice so dolžni poročati o sprejetih sklepih in zavzetih stališčih na Skupščini društva.

 

 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

 

47. člen

 

Viri dohodka za delovanje in izvajanje aktivnosti so:

 

 

 

48. člen

 

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je dopolnilna dejavnost društva in se opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. Namen društva ni ustvarjanje dobička.

Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in ga ne deli med člane.

 

49. člen

 

Za doseganje svojih namenov in ciljev društvo ustanovi gospodarske družbe, zavode, zadruge, ustanove in druge pravne osebe zasebnega prava ter poverja opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 

Odločitev o ustanovitvi pravnih oseb iz prejšnjega odstavka potrdi Nadzorni odbor društva na predlog Upravnega odbora. Na podlagi potrditve Nadzornega odbora društvo prek zakonitega zastopnika izpelje postopek ustanovitve pravne osebe skladno s pravili, ki veljajo za posamezno statusno obliko pravne osebe, ki se ustanavlja.

 

50. člen

 

Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti v skladu z 8. in 9. členom Temeljnega akta in v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008. Pri vsaki od navedenih dejavnosti je pojasnjena tudi njena povezava z namenom in cilji delovanja društva, opisanimi v 8. in 9. členu tega statuta.

A01.610 – Storitve za rastlinsko pridelavo (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (spravilo izdelkov)

C13.200 – Tkanje tekstilij (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (tkanje na statvah)

C13.910 – Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (pletenje, kvačkanje)

C13.920 – Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov razen oblačil (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja zaves, odej)

C13.990 – Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela

C14.390 – Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela

C16.240 – Proizvodnja lesene embalaže (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izdelava lesene embalaže – zabojčkov)

C16.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (pletenje košar, izdelava izdelkov iz slame)

C17.210 – Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izdelava darilne embalaže iz kartona, papirja)

C17.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja zaves, odej)

C18.140 – Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (vezanje, dodelava kartona)

C23.410 – Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (oblikovanje okrasnih keramičnih izdelkov)

C23.490 – Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izdelava drugih keramičnih izdelkov)

C32.120 – Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja nakita)

C32.130 – Proizvodnja bižuterije (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja bižuterije)

C32.400 – Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja igrač)

C32.990 – Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja raznih izdelkov, npr. umetnega cvetja, izdelava okraskov iz umetnega cvetja)

G47.820 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo (2. alineja 9. člena) z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah

G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (2. alineja 9. člena): z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah

G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (2. alineja 9. člena): z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah

G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (2. alineja 9. člena): z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah

H53.200 – Druga poštna in kurirska dejavnost (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (opravljanje kurirskih storitev)

J58.110 – Izdajanje knjig (4. alineja 9. člena): z namenom ozaveščanja strokovne in laične javnosti društvo izdaja strokovno in leposlovno literaturo

J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike (4. alineja 9. člena): z namenom obveščanja in ozaveš<

Deli!


Status

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

ŠENT ima status humanitarne organizacije.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem