ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Statut društva ŠENT

Skladno z določili 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. list RS, št.: 64/11 z dne 12.8.2011) je Skupščina društva ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE na podlagi sprejetega sklepa na zasedanju skupščine dne 28.3.2018 dopolnila in sprejela naslednji

STATUT DRUŠTVA
ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
(prečiščeno besedilo)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravila društva urejajo: ime društva, sedež, zastopanje, namen, cilje društva, pridobitne dejavnosti, članstvo, članarino, pravice in dolžnosti članov društva, upravljanje, financiranje, nadzor nad financiranjem, način prenehanja društva, razpolaganje s premoženjem društva, način sprejemanja sprememb pravil društva ter način zagotavljanja javnosti delovanja društva.

2. člen

Ime društva se glasi: ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE (v nadaljnjem besedilu tudi: društvo).
Skrajšano ime društva je: Društvo ŠENT.
Ime društva v angleškem prevodu je: ŠENT – SLOVENIAN ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH.
Skrajšano ime društva v angleškem prevodu je: ŠENT ASSOCIATION.
Sedež društva: Ljubljana.
Poslovni naslov društva določi nadzorni odbor s sklepom.
Društvo je registrirano pri pristojni Upravni enoti v Ljubljani.
ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.
Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.

4. člen

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki deluje na celotnem območju Republike Slovenije.
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Društvo ima status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.
Društvo ima status prostovoljske organizacije v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.
5. člen

Društvo ima svoj žig v obliki kroga s premerom 2,5 cm, v katerem je vpisano besedilo: ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.

6. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, kot so predpisani s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

7. člen

Delovanje društva in njegovih organov je javno, razen ko sprejemajo sklepe v zadevah, ki so zaupne narave, in organi v skladu s poslovnikom sejo zaprejo za javnost. Javnost delovanja zagotavlja z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o svojem delovanju.
Društvo lahko z namenom informiranja javnosti o svojem delu, aktivnostih, ciljih in zaradi ozaveščanja javnosti, da je nujno vključevati v družbo in zaposlovati osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe, izdaja vse vrste in oblike publikacij v vseh trenutno dostopnih medijih. Društvo na ta način predstavlja svoje cilje in naloge v skladu s statutom ter v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi s tega področja.

8. člen

Cilji društva so:
• Izvajanje strokovnih programov in storitev na področju duševnega zdravja v skupnosti. Deluje na naslednjih področjih: na področju socialnega varstva, zdravstva, invalidskega varstva, zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja ter usposabljanja težje zaposljivih oseb in invalidov, na področju izobraževanja in raziskovanja, zagovorništva in varovanja temeljnih človekovih pravic in telesnega ter duševnega zdravja.
• Načrtovanje in uveljavljanje razvojnih, inovativnih, strokovno verificiranih in na potrebah uporabnikov načrtovanih projektov, programov in storitev.
• Vključevanje in krepitev uporabnikov služb za duševno zdravje ter njihovih svojcev v načrtovanje, izvajanje in nadzor programov ter storitev na področju duševnega zdravja.
• Prizadevanje za ustvarjanje politike duševnega zdravja in drugih z njo povezanih politik, ki temeljijo na doslednem upoštevanju in varovanju temeljnih človekovih pravic, mednarodnih dokumentov in konvencij, ustave Republike Slovenije ter druge nacionalne zakonodaje.
• Informiranje, izobraževanje, ozaveščanje in opozarjanje strokovne ter laične javnosti, pristojnih vladnih ustanov in nevladnih organizacij na načela dobre prakse pri delu z uporabniki, na rabo strokovno preverjenih standardov ter uvajanje storitev in programov v skupnosti, ki izhajajo iz potreb uporabnikov in njihovih svojcev.
• Prizadevanje za dosledno upoštevanje strokovnih metod dela, vrednot in načel v skupnosti, izobraževanje o njih ter ozaveščanje strokovne in laične javnosti.


9. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi aktivnostmi:
• V skladu s področnimi zakonskimi predpisi in strokovnimi standardi ustanavlja, izvaja in vodi projekte, programe in storitve na področju socialnega varstva in zdravstva v skupnosti (kot so svetovalnice, stanovanjske in bivanjske skupnosti, dnevni centri, terensko delo), ter druge programe in storitve z namenom socialnega vključevanja uporabnikov.
• V skladu s področnimi zakonskimi predpisi in strokovnimi standardi ustanavlja, izvaja in vodi projekte, programe in storitve na področju zaposlitvene rehabilitacije ter zaposlovanja oseb, ustvarjanja novih delovnih mest za dolgotrajno brezposelne, programe socialne vključenosti in druge programe z namenom aktivnega vključevanja uporabnikov na trg dela ali druge prilagojene oblike delovnih mest oz. zaposlitve.
• V skladu s področnimi zakonskimi predpisi in strokovnimi standardi načrtuje, izvaja in vodi projekte, programe in storitve na področju javnega zdravja v skupnosti.
• V skladu s področnimi zakonskimi predpisi in strokovnimi standardi načrtuje, izvaja in vodi projekte in programe na področju preventivne dejavnosti, izobraževanja, ozaveščanja strokovne in laične javnosti in raziskovanja.
• V skladu s področnimi zakonskimi predpisi in strokovnimi standardi načrtuje, izvaja in vodi skupine za samopomoč uporabnikov in njihovih svojcev ter druge oblike samopomoči in samoorganizacije uporabnikov in njihovih svojcev na področju delovanja društva.
• V skladu s področnimi zakonskimi predpisi in strokovnimi standardi načrtuje, izvaja in vodi projekte, programe in storitve na področju socialnega zagovorništva in zakonitega zastopništva ter se aktivno vključuje v javne razprave, delovna telesa in druge oblike ustvarjanja politike na področju duševnega zdravja.

10. člen

Uporabniki projektov, programov in storitev društva so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, osebe v duševni stiski, osebe, odvisne od nedovoljenih drog in alkohola, starejše osebe, osebe z invalidnostjo, dolgotrajno brezposelne osebe ter druge socialno izključene osebe in svojci teh oseb.

ČLANSTVO DRUŠTVA

11. člen

Društvo ima redne in častne člane.
Član društva lahko postane vsaka fizična oseba pod naštetimi pogoji:
• je polnoletna;
• ima polno poslovno sposobnost;
• se strinja s poslanstvom (nameni in cilji) društva in sprejema pravila statuta društva ter se ravna po njegovih določilih;
• prostovoljno izrazi željo postati član društva in poda pisno pristopno izjavo;
• plača članarino za tekoče leto;
• aktivno sodeluje v programih društva in s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in nalog združenja.
Oseba, ki želi postati član društva, mora pristopno izjavo poslati na sedež društva. Pristopne izjave obravnava Komisija za volitve in imenovanja, ki preveri, ali oseba izpolnjuje vse pogoje za članstvo, in izda sklep, s katerim osebi dovoli včlanitev v društvo, oziroma sklep, s katerim prošnjo za včlanitev zavrne. Sklep mora Komisija za volitve in imenovanja izdati v roku dveh mesecev od dneva, ko je društvo prejelo pristopno izjavo. Zoper odločitev Komisije o zavrnitvi prošnje za članstvo ima oseba, ki se želi včlaniti v društvo, možnost pritožbe na Skupščino društva v osmih dni od prejema sklepa Komisije. Skupščina odloči o pritožbi na prvi naslednji skupščini.

12. člen

Pravice člana so, da neposredno sodeluje pri upravljanju društva ali posredno po predstavnikih izvoljenih organov, zastopnikih zbora podružnic oziroma zastopniku društva.

13. člen

Dolžnost člana je, da spoštuje poslanstvo in cilje, opredeljene s statutom društva, ter vse določbe tega statuta in drugih splošnih aktov, ki jih sprejme društvo. Temeljna dolžnost člana je predvsem plačevanje članarine, opravljanje sprejetih zadolžitev in izvrševanje sklepov organov društva.

14. člen

Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim strokovnim znanjem oz. osebnim prizadevanjem pomagala društvu pri njegovem neposrednem delu oz. pri razvoju strokovne doktrine na področju duševnega zdravja.
Komisija za volitve in imenovanja oblikuje merila za podelitev naziva častnega člana, ki jih potrdi Skupščina društva. Naziv častnega člana podeljuje Skupščina društva na podlagi predloga za imenovanje častnih članov, ki ga pripravi Komisije za volitve in imenovanje.
Častni člani imajo enake obveznosti kot ostali člani društva, razen plačevanja članarine.
Častni člani imajo enake pravice kot ostali člani društva. Če častni član društva postane oseba, ki ni član društva, nima pravice do odločanja o društvenih zadevah.

15. člen
Članstvo v združenju preneha:
• na podlagi pisne odstopne izjave;
• z izključitvijo iz članstva (po predhodnem opominu), če ni plačana članarina za dve pretekli leti;
• z izključitvijo na podlagi sklepa skupščine zaradi kršitev drugih dolžnosti;
• s prenehanjem delovanja društva;
• s smrtjo.
O izključitvi iz članstva po drugi alineji prejšnjega odstavka odloča Komisija za volitve in imenovanja, ki članu izda tudi predhodni opomin. Zoper odločitev Komisije o izključitvi iz članstva ima oseba, ki je bila izključena, možnost pritožbe na Skupščino društva v roku osmih dni od prejema sklepa Komisije. Skupščina odloči o pritožbi na prvi naslednji skupščini.

16. člen

Društvo vodi register članstva v skladu s splošnimi in internimi predpisi.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

17. člen

Društvo ima naslednje organe:
Nadzorni organi:
• Skupščina društva
• Zbor članov podružnice
• Nadzorni odbor

Drugi organi:
• Predsednik
• Upravni odbor
• Komisija za volitve in imenovanje

Druga telesa, ki delujejo v okviru društva, vendar niso organi društva:
• Svet uporabnikov
• Forum svojcev
• Strokovna služba

Skupščina društva

18. člen

Skupščina je najvišji organ društva, ki voli in imenuje druge organe društva, razen Upravnega odbora.
Sestavljajo jo zastopniki Zbora članov podružnice z mandatno dobo štirih (4) let oziroma do imenovanja novih zastopnikov podružnice.
Delo skupščine je opredeljeno s poslovnikom. Poslovnik sprejme Skupščina društva.

19. člen

Pristojnosti skupščine so:
• Na predlog delovnega predsedstva sprejme dnevni red skupščine.
• Na predlog članov skupščine imenuje člane Komisije za volitve in imenovanja.
• Na predlog članov skupščine izvoli in imenuje člane Nadzornega odbora društva.
• Na predlog članov skupščine izvoli in imenuje ter razrešuje člane organov društva, razen članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki jih imenuje in razrešuje Nadzorni odbor.
• Na predlog Zbora članov podružnic izvoli predsednika društva in dva podpredsednika društva, ki jih voli izmed treh predsednikov zbora podružnic.
• Na predlog članov skupščine izvoli in imenuje predsednika ter namestnika predsednika Sveta uporabnikov in predsednika in namestnika predsednika Foruma svojcev.
• Sprejme spremembe in dopolnitve Statuta društva.
• Sprejme Poslovnik o delu Komisije za volitve in imenovanja, ki določa postopek za imenovanje nadomestnega člana organa društva v primeru predčasnega prenehanja funkcije člana pred potekom mandatnega obdobja.
• Razpravlja in potrjuje sklepe, vezane na spremembe delovanja podružnic.
• Na predlog Nadzornega odbora potrdi Letno poročilo društva za minulo leto, ki ga mora društvo do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Letno poročilo društva mora vsebovati bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva, v skladu z Zakonom o društvih.
• Na predlog Nadzornega odbora sprejme Letni poslovni in finančni plan društva za prihodnji dve (2) leti.
• Razpravlja in sklepa o delu in poročilih organov društva.
• Podeljuje naziv častnega člana, priznanja in nagrade.
• Na predlog Komisije za volitve in imenovanja sprejme merila za imenovanje častnih članov.
• Nadzira zakonitost in strokovnost delovanja Nadzornega odbora.
• Določa višino članarine za naslednji dve leti.
• Odloča o pritožbah oseb, ki jim je bila zavrnjena prošnja za sprejem v članstvo društva.
• Odloča na drugi stopnji o pritožbah članov društva zoper odločitve o izključitvi iz članstva društva.
• Dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim aktom ali drugim splošnim aktom društva.
• Sklepa o prenehanju delovanja ali združitvi društva.


20. člen

Skupščina društva (tudi zbor društva) je najvišji organ upravljanja društva, ki ga sestavlja 45 zastopnikov Zbora članov podružnic ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.
Vsaka podružnica imenuje 15 zastopnikov Zbora članov podružnice, ki so člani društva.
Skupščina je lahko redna, izredna, izredna korespondenčna ali volilna.


21. člen

Redno skupščino enkrat na leto skliče predsednik društva. Po potrebi lahko skupščino skliče tudi Upravni odbor, Nadzorni odbor ali 1/3 vseh članov ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE. Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.
Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja, dva overovitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo.
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih zastopnikov podružnice.
Zasedanja skupščine so javna, skupščina pa za posamezno zasedanje lahko določi tudi drugače in ga zapre za javnost. Volitve so praviloma javne, skupščina pa za posamezen primer lahko določi tudi drugače.
Skupščina je sklepčna, če se je ob uri, ob kateri je sklicana, udeleži najmanj polovica zastopnikov podružnic. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut; nato skupščina veljavno sklepa, če je navzoča najmanj tretjina (1/3) zastopnikov podružnic.
O zasedanju skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.
Določila za redno skupščino veljajo tudi za izredno in volilno skupščino.

22. člen

Izredna skupščina se lahko sestane na pobudo predsednika društva, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj tretjine (1/3) članov društva. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. Predsednik društva je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve za sklic. V nasprotnem primeru lahko izredno skupščino skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in ustrezna gradiva.

23. člen

Izredna korespondenčna skupščina se skliče za odločanje o posameznem vprašanju. Skliče jo Komisija za volitve in imenovanja na lastno pobudo, na zahtevo predsednika društva, Nadzornega odbora ali vsaj tretjine (1/3) članov društva, najkasneje v treh (treh) delovnih dneh od prejema zahteve. Sklic skupščine nadomestijo pisno pridobljene izjave zastopnikov Zbora članov podružnic tako, da se vsem zastopnikom pošlje enako vprašanje z dokumenti in se jih pozove k pisnemu odgovoru v roku osmih dni. Izredno korespondenčno sejo skupščine vodi Komisija za volitve in imenovanja. Če komisija v danem roku ne prejme odgovora, se šteje, da se je zastopnik vzdržal glasovanja. Takšen način sprejemanja skupnih odločitev se določa zaradi ekonomičnosti sklepanja skupščinskih odločitev, ki pa po vsebini niso finančno-materialne narave. Rezultat sklepanja se zagotovi z objavo tega v pisni obliki in se posreduje članstvu in organom društva.

24. člen

Volilna skupščina se skliče vsaka štiri (4) leta na predlog predsednika društva, v izrednih primerih pa že prej, prav tako na predlog predsednika društva.
Na svoji prvi seji imenuje Komisijo za volitve in imenovanja za celotno mandatno obdobje.
Z izvolitvijo oz. imenovanjem novih organov društva ali drugih teles preneha mandat obstoječim članom organov društva ali drugih teles.

Predsednik društva

25. člen

Predsednika društva in dva podpredsednika društva voli Skupščina društva na predlog Zbora članov podružnic izmed treh predsednikov zborov podružnic.
Mandatna doba predsednika društva je štiri (4) leta z možnostjo večkratne ponovne izvolitve. Predsednik društva je za svoje delo odgovoren skupščini in je hkrati predsednik zbora članov podružnice, kjer je bil izvoljen.
Predsednik društva ima dva podpredsednika, ki sta hkrati predsednika zbora članov podružnic, kjer sta bila izvoljena.


26. člen

Pristojnosti predsednika društva so:
• v javnosti predstavlja stališča in sklepe organov društva;
• odgovoren je za zagotovitev javnosti delovanja društva in informiranje javnosti;
• opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine;
• podpisuje statut in druge akte skupščine.
Predsednik društva lahko za določene naloge pooblasti podpredsednika društva.

27. člen

Predsednik društva ima kolegij predsednika, ki ga sestavljajo dva podpredsednika, predsednik oziroma namestnik Sveta uporabnikov, predsednik oziroma namestnik Foruma svojcev in predsednik oziroma namestnik Upravnega odbora. Pristojnosti kolegija so oblikovanje stališč in drugih materialov ter dokumentov društva, ki jih zastopa predsednik oziroma pooblaščena oseba v javnosti, in sodelovanje na organih društva. Kolegij predsednika je neformalno posvetovalno telo.

28. člen

Pristojnosti podpredsednika društva so:
• na podlagi pooblastila predsednika opravlja njegove naloge v času njegove odsotnosti;
• zastopa stališča društva v podružnici društva;
• sklicuje in vodi Zbor članov podružnice;
• koordinira in usklajuje delo zastopnikov podružnice, kjer je bil izvoljen;
• druge naloge na podlagi sklepov skupščine in pooblastil predsednika društva.


Komisija za volitve in imenovanja

29. člen

Volilna skupščina na prvem zasedanju imenuje Komisijo za volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) za celotno mandatno dobo štirih (4) let.
Poslovnik o delu komisije, ki ga sprejme Skupščina društva, določa postopke za imenovanje nadomestnega člana organa društva v primeru predčasnega prenehanja funkcije člana pred potekom mandatnega obdobja.
Pristojnosti komisije so:
• Izvede redno, izredno, volilno in izredno korespondenčno skupščino.
• Izvede redno letno sejo Zbora članov podružnic društva.
• Na podlagi poslovnika o delu komisije pripravi gradivo za volitve v organe društva.
• Na predlog Nadzornega odbora, Upravnega odbora, najmanj petine članov Skupščine društva ali na predlog izvršnega direktorja strokovne službe pripravi in predlaga spremembe statuta Skupščini društva.
• Skupščini v potrditev predlaga častne člane in člane za priznanja in nagrade.
• Na prvi stopnji odloča o sprejemu novih članov in o izključitvah članov.
• Vodi register članstva.

Komisija za volitve in imenovanja o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov vseh članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače. Komisija veljavno sklepa, če so na seji prisotni najmanj trije (3) člani.
Komisija je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovorna Nadzornemu odboru.

30. člen

Komisija je sestavljena iz petih (5) članov:
- trije (3) člani kot predstavniki podružnic,
- en (1) član Sveta uporabnikov oziroma Foruma svojcev,
- en (1) član na predlog Upravnega odbora.
Na svoji prvi seji imenuje predsednika komisije in namestnika predsednika.

Nadzorni odbor

31. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz sedmih (7) članov, ki jih izvoli in imenuje Skupščina društva za dobo štirih (4) let. Člani Nadzornega odbora so:
• trije (3) predsedniki Zbora članov podružnic,
• en (1) predstavnik svojcev,
• en (1) predstavnik uporabnikov,
• dva (2) zunanja predstavnika, ki sta člana društva, a nista člana drugih organov in delovnih teles društva in nista v delovnem razmerju z društvom ali z drugimi pravnimi osebami, katerih ustanovitelj ali večinski družbenik je društvo.

Predsednika Nadzornega odbora in namestnika izvoli Nadzorni odbor izmed svojih članov z večino glasov vseh članov. Nadzorni odbor vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so na seji navzoči najmanj štirje (4) člani Nadzornega odbora. Nadzorni odbor o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov navzočih članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, najmanj trikrat letno na redni seji, ki jo skliče predsednik Nadzornega odbora. Nadzorni odbor se lahko sestane tudi na izredni seji ali na izredni korespondenčni seji. Izredno sejo skliče predsednik Nadzornega odbora na lastno pobudo ali na predlog treh (3) članov Nadzornega odbora. Predsednik Nadzornega odbora lahko skliče izredno korespondenčno sejo za odločanje o posameznem vprašanju.
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu.
Nadzorni odbor je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovoren Skupščini društva.

32. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti in naloge:
• Skrbi za zakonito delovanje društva med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na zadnji skupščini.
• Nadzira zakonitost in strokovnost delovanja Komisije za volitve in imenovanja.
• Na podlagi javnega razpisa imenuje izvršnega direktorja strokovne službe.
• Na predlog izvršnega direktorja strokovne službe potrdi oz. imenuje člane Upravnega odbora.
• Na predlog Upravnega odbora potrdi Letno poročilo društva za preteklo leto, ki ga mora društvo do 31. marca tekočega leta predložiti AJPES. Poročilo mora vsebovati bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva, v skladu z Zakonom o društvih. Letno poročilo predloži v potrditev Skupščini društva.
• Na predlog izvršnega direktorja potrdi Letno poročilo društva za preteklo leto, ki ga je revidirala revizijska družba ali samostojni revizor v zakonskem roku po koncu poslovnega leta.
• Na predlog Upravnega odbora potrdi predlog Letnega poslovnega in finančnega plana društva za prihodnji dve (2) leti in ga predloži v sprejem Skupščini društva na redni letni seji.
• Na predlog izvršnega direktorja strokovne službe potrdi pogodbo z revizijsko družbo oziroma samostojnim revizorjem.
• Na predlog izvršnega direktorja strokovne službe sprejme odločitve o ustanavljanju pravnih oseb iz 49. člena statuta.
• Na predlog izvršnega direktorja strokovne službe sprejme splošne in druge akte, potrebne za delovanje društva in njegove strokovne službe, kot je Pravilnik o računovodstvu, Akt o sistemizaciji dela in z njim povezani akti, kot so Priloga I – Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede in plačne skupine in Priloga II – Opis delovnih mest, Pravilnik o prejemkih iz delovnega razmerja, Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o pritožbenem postopku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in Pravilnik o delovanju samostojnih pravnih oseb društva.

33. člen

Predstavnika lastnika ali ustanovitelja pravnih oseb, ki jih ustanovi društvo, imenuje in razrešuje Nadzorni odbor na predlog izvršnega direktorja strokovne službe.
Predstavnika solastnika ali soustanovitelja imenuje ali razrešuje Nadzorni odbor na predlog izvršnega direktorja strokovne službe.
Postopek imenovanja in ustanovitve pravnih oseb se določi s Pravilnikom o delovanju samostojnih pravnih oseb društva, ki ga sprejme Nadzorni odbor.

Svet uporabnikov

34. člen

Svet uporabnikov je svetovalno telo društva.
Člani Sveta uporabnikov so osebe s težavami v duševnem zdravju.
Skupščini predlagajo dolgoročne cilje in usmeritve programa združenja ter svetujejo organom društva med dvema skupščinama.

35. člen

Svet uporabnikov ima pet (5) članov, ki jih imenuje Skupščina društva:
- tri (3) člane društva kot predstavnike podružnic,
- dva (2) zunanja člana društva, ki nista člana drugih organov in delovnih teles društva ter nista v delovnem razmerju z društvom ali z drugimi pravnimi osebami, katerih ustanovitelj ali večinski družbenik je društvo.
Svet uporabnikov sprejme poslovnik o svojem delu.


Svet uporabnikov o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov vseh članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.
Svet uporabnikov veljavno sklepa, če so na seji prisotni najmanj trije (3) člani.

36. člen

Predsednika Sveta uporabnikov in njegovega namestnika izvoli in imenuje Skupščina društva za obdobje štirih (4) let. Za svoje delo sta predsednik Sveta uporabnikov in njegov namestnik odgovorna skupščini.


Forum svojcev
37. člen

Forum svojcev je svetovalno telo društva.
Člani foruma so svojci oseb s težavami v duševnem zdravju.
Skupščini predlaga dolgoročne cilje in usmeritve programa združenja ter svetuje organom društva med dvema skupščinama.

38. člen

Forum svojcev ima pet (5) članov, ki jih imenuje Skupščina:
- tri (3) člane društva kot predstavnike podružnic,
- dva (2) zunanja člana društva, ki nista člana drugih organov in delovnih teles društva ter nista v delovnem razmerju z društvom ali z drugimi pravnimi osebami, katerih ustanovitelj ali večinski družbenik je društvo.
Forum svojcev sprejme poslovnik o svojem delu.

Forum svojcev o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov vseh članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.
Forum svojcev veljavno sklepa, če so na seji prisotni najmanj trije (3) člani.

39. člen

Predsednika Foruma svojcev in njegovega namestnika izvoli in imenuje Skupščina društva za obdobje štirih (4) let. Predsednik Foruma svojcev in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna skupščini.

Upravni odbor

40. člen

Člane Upravnega odbora na predlog izvršnega direktorja strokovne službe imenuje oz. potrdi Nadzorni odbor za štiri (4) leta z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

Upravni odbor ima stalne člane in imenovane člane.
Upravni odbor sestavljajo naslednji stalni člani Upravnega odbora, ki so izbrani iz vrst priznanih strokovnjakov s področja dela društva:
• izvršni direktor strokovne službe;
• strokovni direktorji programov društva;
• strokovni vodje iz naslednjih socialnovarstvenih programov: dnevni centri, stanovanjske skupine, socialna vključenost in zmanjševanje škode;
• zakoniti zastopniki pravnih oseb iz 49. člena statuta, katerih ustanovitelj ali družbenik je društvo.

Kot člana Upravnega odbora se na predlog izvršnega direktorja strokovne službe imenujeta:
• en (1) član kot predstavnik uporabnikov;
• en (1) član kot predstavnik svojcev.

Če stalnemu članu Upravnega odbora preneha funkcija izvršnega direktorja strokovne službe, strokovnega direktorja programov društva, strokovnega vodje socialnovarstvenega programa oz. zakonitega zastopnika pravne osebe iz 49. člena statuta, z dnem prenehanja navedene funkcije preneha njegovo članstvo v Upravnem odboru.

Oseba, ki je novo imenovana na funkcijo izvršnega direktorja strokovne službe, strokovnega direktorja programov društva, strokovnega vodje socialnovarstvenega programa oz. zakonitega zastopnika pravne osebe iz 49. člena statuta, pridobi mandat stalnega člana Upravnega odbora s sprejetjem sklepa Nadzornega odbora o potrditvi stalnega člana.

Upravni odbor ima predsednika, ki je izvršni direktor strokovne službe. V primeru odsotnosti predsednika Upravnega odbora nadomešča namestnik. Namestnika predsednika izvolijo člani Upravnega odbora izmed svojih članov z večino glasov navzočih članov. Upravni odbor vodi predsednik Upravnega odbora oziroma namestnik predsednika Upravnega odbora.

Upravni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča najmanj polovica vseh članov Upravnega odbora. Upravni odbor o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov navzočih članov, razen če je v drugih določbah statuta glede posameznih vprašanj urejeno drugače.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno na redni seji. Upravni odbor se lahko sestane tudi na izredni seji ali na izredni korespondenčni seji.
Redno sejo skliče predsednik Upravnega odbora na lastno pobudo, in sicer:
• prvo redno sejo, na kateri se obravnava letno poročilo za preteklo poslovno leto in načrt dela za tekoče poslovno leto, najkasneje do konca prvega koledarskega meseca v tekočem koledarskem letu;
• drugo redno sejo, na kateri se obravnava polletna evalvacija s pregledom preteklega dela in izpolnjevanjem ciljev za tekoče poslovno leto, najkasneje do poteka sedmega koledarskega meseca v tekočem koledarskem letu;
• tretjo redno sejo, na kateri se obravnava pregled dela in izpolnjevanja ciljev za tekoče poslovno leto, v zadnjem koledarskem mesecu tekočega koledarskega leta.
Izredno sejo skliče predsednik Upravnega odbora na lastno pobudo ali na zahtevo 1/5 članov Upravnega odbora. Predsednik Upravnega odbora lahko skliče izredno korespondenčno sejo za odločanje o posameznem vprašanju.
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu.
Upravni odbor je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovoren Nadzornemu odboru.
41. člen

Pristojnosti Upravnega odbora so:
• Je organ upravljanja društva, ki daje mnenje k programom, jih spremlja in strokovno vodi.
• Na predlog izvršnega direktorja strokovne službe sprejme Letno poročilo društva za preteklo leto, ki ga mora društvo do 31. marca tekočega leta predložiti AJPES. Letno poročilo društva mora vsebovati bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva, v skladu z Zakonom o društvih. Letno poročilo da v potrditev Nadzornemu odboru, ki ga nato predloži v potrditev Skupščini društva.
• Na predlog izvršnega direktorja strokovne službe sprejme predlog Letnega poslovnega in finančnega plana društva za prihodnji dve (2) leti ter ga predlaga v potrditev Nadzornemu odboru, ki ga nato predloži v potrditev Skupščini društva.


Strokovna služba

42. člen

Strokovna služba je delovno telo društva, ki opravlja strokovne, razvojne, upravne, organizacijske, finančno-materialne in druge naloge. Pripravlja strokovno in drugo gradivo za Nadzorni odbor ter organizira pripravo gradiva za delovanje organov društva. Deluje na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja delovne zakonodaje in drugih splošnih zakonskih in podzakonskih aktov.

43. člen

Izvršni direktor vodi in zastopa društvo ter je odgovoren tudi za upravljanje in vodenje strokovne službe. Na podlagi javnega razpisa ga za dobo štirih (4) let imenuje Nadzorni odbor.
Izvršni direktor je za svoje delo odgovoren Nadzornemu odboru društva.
Če oseba, ki je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za funkcijo izvršnega direktorja, ni član društva, se mora pred imenovanjem za izvršnega direktorja včlaniti v društvo. Pristopno izjavo za včlanitev v društvo mora izbrani izvršni direktor vložiti v roku osmih dni od prejema poziva Nadzornega odbora. Če izbrani izvršni direktor pristopne izjave v navedenem roku ne vloži, društvo opravi nov razpis.
Pri vodenju strokovne službe društva je izvršni direktor samostojen, kolikor mu Nadzorni odbor ob imenovanju ne omeji pooblastil. Naloge izvršnega direktorja določa Akt o sistemizaciji delovnih mest – Priloga II, opis delovnih mest, izvršni direktor.
Izvršni direktor je zakoniti zastopnik društva.

Podružnice

44. člen

Podružnica ni samostojna pravna oseba, je le notranja organizacijska enota društva in upošteva določila tega statuta. Društvo ima naslednje podružnice:
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje – podružnica Vzhodnoslovenska regija, ki vključuje člane s stalnim bivališčem v naslednjih statističnih regijah: Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija;
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje – podružnica Osrednjeslovenska regija, ki vključuje člane s stalnim bivališčem v Osrednjeslovenski statistični regiji;
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje – podružnica Zahodnoslovenska regija, ki vključuje člane s stalnim bivališčem v naslednjih statističnih regijah: Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška.

45. člen

Najvišji organ podružnice je Zbor članov podružnice (v nadaljevanju zbor).
Sestavljajo ga vsi člani društva z območja delovanja podružnice.
Zbor skliče predsednik Zbora članov podružnice najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem Skupščine društva. Zbor lahko skliče tudi tretjina (1/3) vseh članov podružnice.
Zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, če glede posameznih vprašanj v drugih določbah statuta ni določeno drugače.
Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot tretjina (1/3) članov društva v podružnici. Če ob predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nato pa svet veljavno sklepa, če je navzočih najmanj petnajst članov podružnice.
Pristojnosti zbora so:
• izvoli predsednika zbora, ki je hkrati zastopnik podružnice v Skupščini društva;
• predlaga kandidata za člana Foruma svojcev in Sveta uporabnikov;
• imenuje petnajst (15) zastopnikov podružnice v Skupščino društva;
• razpravlja o delovnih področjih delovanja društva z območja delovanja podružnice in širše ter oblikuje stališča podružnice.
Zbor članov podružnice sprejme poslovnik o svojem delu.

Če članu zbora iz katerega koli razloga preneha funkcija zastopnika podružnice, mora zbor najkasneje 14 dni pred predvidnim sklicem skupščine na prosto mesto imenovati novega zastopnika podružnice v Skupščino društva.

46. člen

Zastopniki podružnice na Skupščini društva zastopajo sklepe in stališča podružnic.
Zboru članov podružnice so dolžni poročati o sprejetih sklepih in zavzetih stališčih na Skupščini društva.


FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

47. člen

Viri dohodka za delovanje in izvajanje aktivnosti so:
• prihodki iz pogodbenih razmerij,
• prihodki iz javnih sredstev,
• prihodki iz proračunskih sredstev,
• članarine,
• prostovoljni prispevki,
• darila, volila in prispevki sponzorjev,
• dohodki iz lastne dejavnosti združenja,
• dohodki z naslova materialnih pravic.

48. člen

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je dopolnilna dejavnost društva in se opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. Namen društva ni ustvarjanje dobička.
Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in ga ne deli med člane.

49. člen

Za doseganje svojih namenov in ciljev društvo ustanovi gospodarske družbe, zavode, zadruge, ustanove in druge pravne osebe zasebnega prava ter poverja opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

Odločitev o ustanovitvi pravnih oseb iz prejšnjega odstavka sprejme Nadzorni odbor društva na predlog izvršnega direktorja strokovne službe. Na podlagi potrditve Nadzornega odbora društvo prek zakonitega zastopnika izpelje postopek ustanovitve pravne osebe skladno s pravili, ki veljajo za posamezno statusno obliko pravne osebe, ki se ustanavlja.

50. člen

Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti v skladu z 8. in 9. členom Temeljnega akta in v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008. Pri vsaki od navedenih dejavnosti je pojasnjena tudi njena povezava z namenom in cilji delovanja društva, opisanimi v 8. in 9. členu tega statuta.
A01.610 – Storitve za rastlinsko pridelavo (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (spravilo izdelkov)
C13.200 – Tkanje tekstilij (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (tkanje na statvah)
C13.910 – Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (pletenje, kvačkanje)
C13.920 – Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov razen oblačil (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja zaves, odej)
C13.990 – Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela
C14.390 – Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela
C16.240 – Proizvodnja lesene embalaže (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izdelava lesene embalaže – zabojčkov)
C16.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (pletenje košar, izdelava izdelkov iz slame)
C17.210 – Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izdelava darilne embalaže iz kartona, papirja)
C17.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja zaves, odej)
C18.140 – Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (vezanje, dodelava kartona)
C23.410 – Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (oblikovanje okrasnih keramičnih izdelkov)
C23.490 – Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izdelava drugih keramičnih izdelkov)
C32.120 – Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja nakita)
C32.130 – Proizvodnja bižuterije (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja bižuterije)
C32.400 – Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja igrač)
C32.990 – Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (proizvodnja raznih izdelkov, npr. umetnega cvetja, izdelava okraskov iz umetnega cvetja)
G47.820 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo (2. alineja 9. člena) z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah
G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (2. alineja 9. člena): z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah
G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (2. alineja 9. člena): z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (2. alineja 9. člena): z namenom prodaje izdelkov, ki nastajajo v programu socialne vključenosti in na kreativnih delavnicah
H53.200 – Druga poštna in kurirska dejavnost (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (opravljanje kurirskih storitev)
J58.110 – Izdajanje knjig (4. alineja 9. člena): z namenom ozaveščanja strokovne in laične javnosti društvo izdaja strokovno in leposlovno literaturo
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike (4. alineja 9. člena): z namenom obveščanja in ozaveščanja strokovne in laične javnosti društvo izdaja revije in drugo periodiko
J58.190 – Drugo založništvo (4. alineja 9. člena): z namenom obveščanja in ozaveščanja strokovne in laične javnosti društvo izdaja zloženke in drug tiskan informativni material ob različnih dogodkih
J63.990 – Drugo informiranje (4. alineja 9. člena): z namenom obveščanja in ozaveščanja strokovne in laične javnosti društvo uporablja različne elektronske medije, spletne strani in družbena omrežja
N81.210 – Splošno čiščenje stavb (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (čiščenje stavb)
N81.300 – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (vzdrževanje okolice)
N82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (fotokopiranje)
N 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (4. alineja 9. člena): z namenom obveščanja in ozaveščanja strokovne in laične javnosti ter krepitve in aktivacije članov društvo organizira razstave, sejme, srečanja ipd.
N82.920 – Pakiranje (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (pakiranje)
N82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (sestavljanje)
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (4. alineja 9. člena): z namenom prenosa dobrih praks in višanja kakovosti storitev društvo izobražuje, izpopolnjuje in usposablja strokovno javnost, člane in širšo javnost
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje (4. alineja 9. člena): z namenom optimizacije izobraževalnih procesov društvo izvaja svetovanja za izobraževanja
Q88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe (2. alineja 9. člena): izvajanje programa socialne vključenosti
R 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (1. alineja 9. člena): z namenom doseganja ciljev projektov, programov in storitev na področju socialnega varstva in zdravstva v skupnosti društvo organizira in izvaja različne prostočasne aktivnosti
R90.030 - Umetniško ustvarjanje (1. alineja 9. člena): z namenom doseganja ciljev projektov in programov na področju socialnega varstva in zdravstva v skupnosti društvo organizira in izvaja različne umetniško ustvarjalne aktivnosti
R91.030 - Varstvo kulturne dediščine (1. alineja 9. člena): z namenom doseganja ciljev projektov in programov na področju socialnega varstva in zdravstva v skupnosti društvo organizira in izvaja različne aktivnosti na področju varstva kulturne dediščine
S94.120 – Dejavnost strokovnih združenj (6. alineja 9. člena): društvo združuje strokovno javnost z namenom aktivne participacije v javnih razpravah, delovnih telesih in drugih oblikah ustvarjanja politike na področju duševnega zdravja, socialnega varstva, zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin ipd.
S95.290 – Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (popravilo in predelovanje oblačil)
S96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (2. alineja 9. člena): z namenom ohranjanja in krepitve delovne sposobnosti posameznika, vključenega v program socialne vključenosti, društvo nudi možnost opravljanja te vrste dela (izvajanje preprostih fizičnih del)

51. člen

S premoženjem društva, katerega sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventurno knjigo, upravlja izvršni direktor strokovne službe društva.
Razpolaganje s sredstvi, ki jih društvo pridobi, ter odločanje o nakupu in odtujitvi premičnin ureja Pravilnik o računovodstvu društva, ki ga potrdi Nadzorni odbor.
Finančno in materialno poslovanje društva se vodi po Pravilniku o računovodstvu, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

52. člen

Finančne in materialne listine podpisuje izvršni direktor strokovne službe, v njegovi odsotnosti pa oseba, ki jo izvršni direktor pooblasti. Izvršni direktor lahko brez predhodnega soglasja Nadzornega odbora sklene finančne pogodbe, katerih vrednost ne presega zneska limita, ki je določen za posamezno obdobje v Pravilniku o računovodstvu. Če vrednost presega znesek limita, za sklenitev posla potrebuje izvršni direktor strokovne službe predhodno pisno soglasje Nadzornega odbora.

53. člen

Finančno-materialno poslovanje društva je javno.


54. člen

Združenje ima tudi donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu pomagajo materialno, moralno ali kako drugače. Donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah organov združenja, nimajo pa pravice odločanja.


KONČNE DOLOČBE

55. člen

Društvo preneha:
• s sklepom skupščine,
• z odločbo pristojnega upravnega organa,
• v drugih primerih, ki jih določa zakon.

56. člen

V primeru prenehanja društva se premoženje društva – njegova sredstva (po poravnavi obveznosti in vračilu preostalih proračunskih sredstev proračunu) – prenese na drugo nepridobitno pravno osebo (društvo, zavod, ustanovo) ali drugo pravno osebo s podobnimi cilji.

57. člen

Ta statut društva začne veljati z dnem njegovega sprejetja na zasedanju Skupščine društva. Z začetkom veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta se v celoti nadomestijo določila dosedanjega statuta društva z dne 28. marca 2017, ki s tem preneha veljati. Zahtevo za registracijo spremembe statuta se najkasneje v 30 dneh od sprejetja vloži pri Upravni enoti v Ljubljani.


Ljubljana, dne 28. marca 2018


Predsednica ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje
prof. dr. Vesna Švab

 

 

 

 


Deli!

OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem